Betingelser

OPPDRAGSBETINGELSER
FOR
ADVOKATFIRMAET GRINDSTAD & CO ANS (G&CO)
(av 1.7.2014)

 1. G&CO påtar seg å utføre oppdraget i henhold til de krav som gjelder for advokatvirksom­het, og som er nedfelt i bl.a. prosesslovgivningen og advokat­forskriften (kgl. res. av 20.12.1996 kap. 12 om god advokatskikk). Det er G&CO’s ansvar å overholde de frister som gjelder og for øvrig følge opp saken med rimelig hurtighet tatt i betraktning sakens karakter, omfang og vanskelig­hets­grad.
 2. Juridisk bistand er alltid basert på et samarbeid mellom klienten og advokaten. Det innebærer at kvaliteten på advokatens arbeid også vil være avhengig av klientens bidrag. Det er viktig at klienten gir korrekte og fullstendige opplysninger allerede i starten av oppdraget. Samarbeidet er avhengig av et tillitsforhold hvor det ikke legges skjul på noe. Klientens arbeidsoppgaver vil ellers variere fra sak til sak.
 3. Alle henvendelser i saken skal gå gjennom advokaten. Klienten skal ikke selv ta kontakt med motparten, dennes advokat eller andre involverte med mindre dette er avklart på forhånd med advokaten. Dersom klienten mottar henvendelser fra disse, skal han be om at henvendelsen rettes til advokaten. Dette er nødvendig for at det ikke skal oppstå misforståelser eller motstrid­ende utsagn, og for at advokaten skal være fullt orientert til enhver tid.
 4. Advokaten skal holde klienten løpende orientert om alt som skjer i saken, herunder om de spørsmål klienten må ta stilling til, og om sin egen vurdering av saken. Advokaten går ut fra at han kan følge sin egen over­bevisning om hva som tjener klientens interesser best med mindre det gis instruks om noe annet.  Ved uenighet mellom klienten og advokaten om fremgangsmåten i saken, er det klienten som avgjør, og som kan instruere advokaten. Dette gjelder imidlertid ikke dersom klienten ber advokaten fremføre anførsler eller opplysninger som er usanne eller uriktige, eller dersom fremgangsmåten ville stride mot gjeldende rettsregler eller reglene for god advokatskikk.
  Dersom klienten ikke følger advokatens råd, eller ber advokaten følge en fremgangsmåte han ikke er enig i, kan G&CO frasi seg videre oppdrag i saken.
 5. G&CO’s salær fastsettes med grunnlag i medgått tid og oppgitt timepris. Timeprisen blir vurdert ved hvert årsskifte. Advokaten kan justere salæret dersom saksområdet, sakens vanskelighetsgrad og/eller oppnådd resultat tilsier det.
  G&CO forsøker å fakturere utført arbeid med jevne mellomrom, hver eller hver annen måned. I noen saker, bl.a. hvor det har vært lite arbeid, kan det være naturlig å vente med faktureringen til årets slutt, eller til oppdraget er avsluttet.

  På forespørsel skal advokaten gi et estimat av hva salæret vil kunne bli. Estimatet vil ofte være basert på en rekke usikre forutsetninger og er kun av veiledende karakter. I den grad estimatet skal kunne påberopes av klienten, må det være avgitt skriftlig. Det samme gjelder avtaler om salærets størrelse, maksimumsbeløp e.l.

  Det er klienten som er ansvarlig for innbetalingen av salæret selv om det foreligger rettshjelps­forsikring eller motparten blir pålagt å erstatte klientens saksomkostning­er. G&CO forbeholder seg retten til å innkreve sitt salær uavkortet selv om forsikrings­selskapet bare aksepterer en del av salæret. Det samme gjelder dersom domstolen reduserer salærkravet når den tilkjenner klienten saksomkostninger fra motparten. I noen saker kan det være aktuelt bare å kreve en del av saksomkost­ningene erstattet av motparten.

  G&CO’s salærkrav kan påklages til advokatforeningens disiplinærutvalg for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser.

 6. Samtlige advokater i G&CO har stilt sikkerhet via skadeforsikrings­selskap for mulig erstatningsansvar overfor klienter. Sikkerheten er begrenset oppad til kr 8 mill. pr. oppdrag for partnere og kr 5 mill. for ansatte advokater. G&CO og den ansvarlige advokat fraskriver seg samlet erstatnings­ansvar ut over det sikkerheten dekker.For mulig erstatningsansvar pådratt av advokaten er de øvrige partnere i G&CO ikke ansvarlige, jfr. domstollovens § 232, femte ledd. G&CO skal oppgi hvilken advokat som i den enkelte sak er ansvarlig for oppdraget.
 7. Dersom klienten mener advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk eller for øvrig i strid med domstolloven eller annen lov, kan han klage til advokat­foreningens disiplinær­utvalg for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser.